Kontaktní údaje:

Adresa:Centrum pro seniory Kolín o.s.
 Rimavské Soboty 923
 280 02   Kolín
Email: plajnerova@senior-centrum-kolin.cz
Web: www.senior-centrum-kolin.cz
Telefon: +420 777 334 419
Právní forma: Sdružení
Rok vzniku: 2006

Kategorie:

Popis:

Centrum pro seniory Kolín o.s.

Sdružení vzniklo zaregistrováním Ministerstvem vnitra ČR dne 6. 3. 2006. Vzniku předcházely dlouholeté zkušenosti MUDr. Michaely Málkové s problematikou nemocných seniorů demencemi a dopadem tohoto závažného onemocnění na klienta a jeho rodinu, s nimiž se setkává v průběhu své psychiatrické praxe.
Hlavní myšlenkou k založení sdružení je rozvoj péče o seniory nemocné především různými typy demencí, kteří ztratili schopnost bezpečně se sami o sebe v průběhu dne postarat. Sdružení si klade za cíl připravovat a řídit projekty pro seniory, vybudovat centrum s poradenskými službami, sociální asistencí, osvětovou a vzdělávací činností.
Důraz je kladen na podporu pečujících členů rodiny tak, aby osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň tak byl umožněn důstojný život uživateli, pečující osobě i celé rodině.

Poskytované služby:

Odlehčovací pobytové služby a denní stacionář

Sociální služba denního stacionáře a pobytové odlehčovací služby jsou určeny seniorům, u kterých jsou v různém stupni vyjádřeny poruchy paměti a ostatních kognitivních funkcí (Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, i jiné formy demencí), které významným způsobem zhoršují každodenní fungování seniora v domácnosti, výrazně snižují schopnost sebeobsluhy a možnost ponechání nemocného o samotě. Tyto situace vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Tato služba umožňuje takto nemocným seniorům předcházet sociální izolaci a je zaměřena na udržení dosud zachovaných dovedností, soběstačnosti. Pečovatelům umožní získat potřebný čas na zotavenou, odpočinek, načerpání dalších sil k péči o své blízké.

Principy poskytovaných služeb:
•Respektování každého uživatele sociální služby jako jedinečné osobnosti;
•ochraňovat důstojnost a lidská práva;
•zabraňovat diskriminaci;
•zachovávat diskrétnost dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních dat.;
•dodržovat cíle stanové uživatelem a jeho rodinou;
•zachovávat potřebné soukromí;
•možnost zajištění užívání jiné sociální služby.

Cíle:
•Rozvoj péče o seniory nemocné různými typy demence, kteří ztratili schopnost bezpečně se sami o sebe v průběhu dne postarat.
•Udržování sociálních kontaktů.
•Pomoc a podpora při samoobsluze a udržení soběstačnosti tak, aby byl uživatel schopen pobývat co nejdelší dobu v přirozeném prostředí v okruhu svých nejbližších a nedocházelo tak předčasně k institucionalizaci.
•Podpořit pečující členy rodiny tak, aby osoba s onemocněním i nadále žila v rodině a zároveň tak byl umožněn důstojný život uživateli, pečující osobě i celé rodině.
 

Cílová skupina uživatelů:
•Senioři s různými typy demence
•Pečující rodina, Pečovatelé z řad okolí
 

Základní činnosti poskytované uživatelům:
1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
2. poskytnutí stravy – zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
3. výchovně, vzdělávací a aktivizační činnosti - pracovně výchovná činnost, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění
4. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
5. sociálně terapeutické činnosti – socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
6. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.
 

Důvody pro odmítnutí poskytnutí služby:
• Naplněná kapacita zařízení (zájemce bude zařazen do pořádníku).
• Pokud neposkytujeme takovou sociální službu, o kterou je žádáno (zájemci bude předložena nabídka možných sociálních služeb).
• Osoba vykazuje jasné známky agresivity.
• Osoba není schopna kolektivního soužití.
• Osoba trpí infekčním onemocněním.
 

Odborné sociální poradenství

Posláním odborného sociálního poradenství je zajišťovat, aby lidé netrpěli neznalosti svých práv a povinností; aby také netrpěli sociální izolací díky nepříznivé situaci, kterou právě procházejí.
Odborné sociální poradenství je zaměřeno především na problematiku seniorů a jejich blízkých. Služba je poskytována bezplatně, nestranně, diskrétně a to především pomoci rad, doprovázení, vyjednávání.

Cílová skupina uživatelů:
•Senioři
•Pečující rodina
•Pečovatelé z řad okolí
 


Reklama, která pomáhá