Kontaktní údaje:

Adresa:Diecézní charita Litoměřice
 Kosmonautů 2022
 412 01   Litoměřice
Email: info@ltm.charita.cz
Web: www.dchltm.cz
Telefon: +420 420 416 731452
Právní forma: Diecézní charita Litoměřice je samostatnou právnickou osobou dle Kodexu kanonického práva a součástí římskokatolické církve. DCH Litoměřice byla zřízena diecézním biskupem dne 4.11.1991.

Kategorie:

Popis:

Jak Diecézní charita Litoměřice pomáhá

 • Charitní ošetřovatelská služba CHOS
  CHOS je domácí zdravotní péče, která je poskytována na základě indikace registrujícího praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci, v případě terminální péče i ambulantního specialisty. Péče je poskytována ve vlastním sociálním prostředí pacienta týmem registrovaných nelékařských zdravotnických pracovníků. Klienty jsou pacienti praktických a odborných lékařů pro dospělé, lékařů specialistů a lékařů pro děti a dorost od 3 let.
 • Charitní pečovatelská služba CHPS
  CHPS zajišťuje pomoc osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Zahrnuje především pomoc v péči o domácnost, zajištění osobní hygieny, přípravu jídla, doprovod na vyšetření, apod. Služba je poskytována na základě písemné smlouvy mezi charitní pečovatelskou službou a uživatelem a je hrazena uživatelem.
 • Osobní asistence
  Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje (příp. jeho rodinným příslušníkem) a je hrazena uživatelem.
 • Azylové domy pro matky s dětmi v tísni
  Tato zařízení poskytují pobytové služby a pomáhají osamělým matkám a jejich dětem překlenout těžkou životní situaci spojenou se ztrátou bydlení. Poskytnutím sociální služby se zachovává rodinné soužití, dochází k prevenci kriminality a předchází se odebrání dětí z péče matky. Pomocí sociálního a právního poradenství, výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností je pomáháno matkám s dětmi k návratu do společnosti a k osamostatnění se.
 • Terénní programy
  Terénní programy jsou specifickou formou sociální práce poskytované přímo na ulici, v přirozeném sociálním prostředí uživatelů, což napomáhá k překonání prvotního strachu klientů z jakékoliv instituce. Zaměřují se především na problémové skupiny osob, uživatele návykových nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života.
 • Sociální poradenství
  Tato služba poskytuje osobám v nepříznivé sociální situaci potřebné informace přispívající k řešení jejich situace. Služba obsahuje poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Základní sociální poradenství je součástí všech druhů sociálních služeb.
 • Dobrovolnické centrum Diecézní charity Litoměřice
  (akreditováno u MV)
  Dobrovolnické centrum se věnuje náboru a činnosti dlouhodobých i krátkodobých dobrovolníků, organizuje přednášky na středních školách a následně exkurze v zařízeních poskytujících sociální služby, dále zajišťuje fungování firemního dobrovolnictví v Litoměřicích a koordinaci specializovaného týmu dobrovolníků zasahujícího při mimořádných záležitostech
  Dobrovolnické centrum funguje za podpory MV a města Litoměřice.
 • Česko – německá mateřská škola sv. Zdislavy
  V červenci roku 2014 zřídilo Biskupství litoměřické mateřskou školu, kterou provozuje Diecézní charita Litoměřice. Škola se nachází v budově Diecézní charity v ulici Kosmonautů 2022 v Litoměřicích a má maximální kapacitu 24 dětí. Výchova v nově vzniklé církevní škole vychází z křesťanské etiky a zaměřuje se také na získávání jazykových znalostí.
 • Charitní šatník
 • Pomoc bezdomovcům
 • Pomoc vězňům


Reklama, která pomáhá