Kontaktní údaje:

Adresa:Diakonie ČCE - středisko Rolnička
 Mrázkova 700/III
 392 01   Soběslav
Email: info@rolnicka.cz
Web: www.rolnicka.cz
Telefon: +420 381 522 054
Rok vzniku: 1993

Kategorie:

Popis:

Rolnička je křesťanské centrum poskytující sociální, vzdělávací, terapeutické, pracovní a rehabilitační služby šité na míru dětem a dospělým s různými typy postižení a jejich rodinám z Táborska, především okolí Soběslavi. Rolnička je tu proto, aby každý mohl s potřebnou pomocí dosáhnout osobního maxima a prožít celý život v sepětí s rodinou, přáteli a známými tam, kde se cítí doma. Potřebujeme k tomu Vaši podporu.

Kdo jsme

Středisko Rolnička, církevní právnická osoba, je typem neziskové organizace, která nabízí zejména sociální služby dětem a dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od tří let z táborského regionu. Jednotlivé služby individuálně přizpůsobujeme potřebám klientům. Chceme, aby je služby provázely ve všech etapách jejich života, aby mohli v dětství i dospělosti s nezbytnou asistencí žít v sepětí se svou rodinou, přáteli, známými i širší komunitou, kde se cítí doma.

Rolnička podporuje integraci, tedy přirozené a nenásilné začlenění lidí s postižením do života většinové společnosti. V Rolničce zároveň věříme, že k úspěšné integraci je třeba těmto lidem poskytnout potřebnou míru podpory, a to ve všech směrech.

Jako jedno ze středisek Diakonie Českobratrské církve evangelické s vlastní právní subjektivitou byla Rolnička založena na podzim roku 1993 skupinou rodičů a členů sboru ČCE. Činnost byla zahájena v lednu 1994 otevřením denního centra pro 12 dětí s postižením ze Soběslavi. V průběhu let se rozšiřovala nabídka služeb i počet klientů. Dnes navštěvuje Rolničku více než 60 dětí i dospělých s postižením z celého Táborska.

Rolnička sídlí v jihočeské Soběslavi na dvou místech – v Mrázkově ulici, kde je centrum denních služeb pro děti a mladistvé, dobrovolnické centrum a speciální školy a v Bezděkově ulici, kde naleznete chráněnou dílnu, Čajovnu – kavárnu Rolnička, centrum denních služeb pro dospělé a sociálně terapeutickou dílnu. Ve stejné ulici provozujeme v běžné zástavbě města chráněné bydlení pro šest dospělých osob ve dvou bytech, jednom vlastním a jednom dlouhodobě pronajatém.

V čele Rolničky stojí ředitel jmenovaný Diakonií ČCE. Statutárním orgánem organizace je správní rada složená z ředitele střediska a čtyř zástupců, kteří mají dostatečnou odbornost a zkušenosti potřebné k řízení střediska. Na činnost správní rady dohlíží dozorčí rada.

Financování Rolničky je vícezdrojové. Hospodaření je přehledné a kontrolovatelné, jeho výsledky jsou předkládány ústředí Diakonie ČCE, státním orgánům, rodičům, sponzorům i dalším zájemcům ve formě výroční zprávy . Od roku 2001 je prováděn také audit.

Rolnička je myšlenkově i organizačně spjata s Českobratrskou církví evangelickou. Naši práci chápeme jako službu („diakonia“ = „služba“) vycházející z principů křesťanské lásky k bližnímu, respektu k jedinečnosti a nezastupitelné hodnotě každého člověka a profesionality v přístupu ke klientům.

Rolnička by se neobešla bez úzké spolupráce mnoha subjektů, sympatizantů a podporovatelů. Za všechny jmenujme alespoň ty, s nimiž je tato spolupráce nejužší: farní sbor ČCE v Soběslavi, Město Soběslav, „I MY“ Společnost pro podporu lidí s postižením o.s., SOANZ Tábor, Úřad práce v Táboře a dárci Rolničky. Při středisku působí Mateřská škola, Základní škola speciální a Praktická škola Diakonie ČCE Rolnička Soběslav, která je samostatným právnickým subjektem.


Reklama, která pomáhá