Kontaktní údaje:

Adresa:Domov svaté Rodiny
 Ulrychova 1874/10
 162 00   Praha 6
Email: dsr@domovsvaterodiny.cz
Web: www.domovsvaterodiny.cz
Telefon: +420 235 363 124
Právní forma: církevní právnická osoba
Rok vzniku: 1991

Kategorie:

Popis:

Domovy pro osoby se zdravotním postižením, pobytové zařízení, počet lůžek: 76
Cílová skupina: osoby s kombinovaným postižením, s mentálním postižením
Věková skupina: mladí dospělí (19-26 let), dospělí (27-64 let), mladší senioři (65-80 let)

 

Posláním Domova je formou dostupné celoroční pobytové služby vytvářet důstojné, podnětné a láskyplné prostředí osobám s mentálním postižením s nabídkou běžných příležitostí k sociálnímu začleňování. Tuto péči poskytujeme ve dvou zařízeních (Domov v Liboci a Domov na Petřinách).

 

Podle  trvalého bydliště patří  naši klienti do různých  městských částí Prahy. Z  tohoto důvodu  si Vás dovolujeme požádat o finanční příspěvek na provoz, který bude částečně hrazen z dotace od  MPSV, MHMP, z příspěvků od MČ  Prahy a z plateb  klientů. Především narůstající věk klientů zvyšuje nároky na péči, počet ošetřujícího personálu a spotřebu zdravotnických a hygienických potřeb.

 

Domov svaté Rodiny poskytuje svým klientům tyto základní činnosti:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (muzikoterapie, canisterapie), trénink paměti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (zácvikové pracoviště Kavárna u svaté Rodiny),
  • sociálně terapeutické činnosti (terapeutické dílny: dřevařská, tkalcovská, domácí a keramická dílna)
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.


Reklama, která pomáhá