Sociální služby

Nadační fond Veronika

Hlavní cíle "Nadačního fondu Veronika" si klademe zřízení a provozování denního centra pro těžce zdravotně postižené občany se zaměřením na rehabilitační a fyzioterapeutické služby a sociální péči.

více »

Občanské sdružení Lotos Brno

Občanské sdružení o. s. Lotos Brno je nezávislá nezisková organizace, která poskytuje sociální služby ve městě Brně klientům se závislostí na alkoholu z celé ČR.

více »

Občanské sdružení Most k domovu

Posláním občanského sdružení Most k domovu je přispívat ke zlepšování kvality života seniorů a nemocných lidí a zajistit člověku v posledních chvílích života důstojné podmínky a ošetřovatelskou paliativní péči.

více »

Občanské sdružení ParaCENTRUM Fenix

Mottem našeho sdružení je „Zpět do života" = snažíme se vrátit lidi zpět do aktivního života a být jim celoživotním partnerem. Klienty jsou imobilní občané se získaným poškozením míchy.

více »

Občanské sdružení PETIT

Občanské sdružení PETIT je nevládní nezisková organizace, která pomáhá dětem s postižením v integraci do společnosti.

více »

Parent Project, občanské sdružení

Parent Project (Projekt rodičů) je nezisková organizace založená rodiči, jejichž děti se narodily se svalovou (muskulární) dystrofií Duchenne/Becker. Organizace byla založena v roce 1994 v USA a v ČR působí oficiálně od roku 2001.

více »

Persefona z. s.

V Persefoně řešíme problematiku domácího a sexuálního násilí ze všech stran. Poskytujeme odborné sociální poradenství obětem a jejich blízkým, realizujeme program zaměřený na zvládání agrese.

více »

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s.

Naše služby pomáhají zrakově postiženým naučit se žít a pracovat dle své vlastní volby.

více »

Pomoc v nouzi, o.p.s.

Pomoc v nouzi, o.p.s., je poskytovatel sociálních služeb

více »

PROSAZ Společnost pro sociální rehabilitaci občanů se zdravotním postižením

Sdružujeme především lidi se zdravotním postižením z celé České republiky se stejnými zájmy a podobným stylem trávení volného času. Naší hlavní činností je péče o zdravotně-sociální stav takto postižených spoluobčanů.

více »

Ratolest Brno, z.s.

Ratolest Brno dává šanci dětem žít ve fungujících rodinách a mladým lidem dostat se ze šikmé plochy. Základem naší činnosti je prevence, s úspěchem řešíme příčiny, ne následky.

více »

S koníky za zdravím, o. s.

Pomáháme ke zkvalitnění života nejen handicapovaných spoluobčanů a k jejich lepší integraci do společnosti.

více »

Sdružení Linka bezpečí

Poslání a cíle Jak vyplývá ze samotného názvu organizace, Sdružení bylo založeno za účelem pomoci dětem a mladým lidem nejen v jejich obtížných životních situacích, ale i při jejich každodenních starostech a problémech. Sdružení je akreditováno v rámci systému sociálně-právní...

více »

Sdružení na pomoc dětem s handicapy

Sdružení na pomoc dětem s handicapy vzniklo především proto, aby pomáhalo dětem s postižením a jejich rodinám.

více »

Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně (SDMO), o.s.

Služby SDMO se vyznačují úsilím o integrování osob s DMO do života. Ucelený a individuální přístup je základním principem SDMO, uplatňovaným v každé poskytované službě. Odpovídá holismu, tedy jednomu z klíčových principů Evropské unie, jako způsobu, který respektuje celkové potřeby...

více »

SIMP, o.s.

Pomáháme při uplatnění na trhu práce několika cílovým skupinám (lidé s handicapem, lidé dlouhodobě pečující o osobu blízkou, jinak znevýhodněné skupiny na trhu práce).

více »

SKP-CENTRUM, o.p.s.

Posláním obecně prospěšné společnosti SKP-CENTRUM je „POMÁHÁME VSTÁT“ osobám v tísni a osobám ohroženým sociálním vyloučením: seniorům, zdravotně postiženým, lidem v krizi a bez přístřeší, obětem domácího násilí, dětem a mladým dospělým bez fungujícího rodinného zázemí,...

více »

SPOLEČNĚ – JEKHETANE, o. s.

„Neděláme velké věci, snažíme se pomáhat li-dem a věříme, že naše práce má pro všechny smysl“.

více »

Spolek Tvořivé srdce

Naše heslo je " Kdo tvoří, ten nezlobí " . Tvořit může každý a v každém věku ;-)

více »

Spotřebitel net

Pomáháme především sociálně slabým, kteří se dostali do svízelné situace.

více »

Srdce a čin, o.p.s.

Náš vznik byl motivován třemi cíli a jednou příležitosti. První cíl: tvorba pracovních míst pro klienty Pomoci v nouzi, o.p.s., která poskytuje sociální služby. Druhý cíl: reinvestice zisku do našeho dalšího rozvoje a na podporu Pomoci v nouzi, o.p.s. Třetí cíl:...

více »

Srdcem pro kočky, z.s.

Poslání o. s. Srdcem pro kočky Kočičí útulek o. s. Srdcem pro kočky vznikl na základě aktivní péče o toulavé, týrané či opuštěné kočky v nouzi. O zvířata se aktivně staráme od roku 2006. V domácím prostředí našeho útulku zvířatům poskytujeme jak základní, tak i náročnou...

více »

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s.

Sdružení s celostátní působností, které hájí potřeby a zájmy osob se zdravotním postižením a seniorů.

více »

Toocan Help o.s.

Občanské sdružení TOOCAN HELP bylo založeno v roce 2012 s myšlenkou zastupovat zájmy rodičů a dětí, napomáhat rodině zapojovat se do společenského života, umožnit jim seberealizaci a aktivně působit v oblasti vzdělávání dětí i dospělých a napomoci tak k vytváření zájmových,...

více »

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

Cílem obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum Brno je pomáhat nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.

více »

Reklama, která pomáhá